Den 4 oktober besöktes klubben av Erik Aludden från Mensa, som berättade om organisationens historia och verksamhet.
Mensa bildades 1946 i England i den tro att en organisation med världens samlade intelligentia skulle kunna lösa världsproblem som krig och fattigdom. ”Men vi har en bit kvar”, som Aludden lakoniskt påpekade. Mensas syften idag är att erbjuda en intellektuell och social samvaro för medlemmarna, att identifiera och främja mänsklig intelligens så att den kan komma mänskligheten till godo, samt att uppmuntra forskning rörande intelligens.

Erik berättade vidare att begreppet intelligens kan definieras som ”Förmågan att hantera helt nya situationer” och att det finns många olika sorters intelligens (social, spatial, språklig, logisk etc). Det är ett mått på hjärnverksamhet, något vi har från födseln och som påverkas av vår omgivning. Arv, särskilt gener från modern, spelar stor roll i detta livets lyckohjul där somliga helt enkelt föds med bredare synapser mellan hjärnceller och lägre energiförbrukning vid problemlösning. Man kan nämligen inte studera sig till en högre intelligens. Däremot tar intelligenta människor lättare till sig kunskap, och finns därför ofta bland högutbildade. Aludden berättade vidare att intelligensen i stort sett håller sig stabil under hela livet, men kan naturligtvis undertryckas av tex understimulering.
 
Han berättade vidare om måttstocken för intelligens, ”IQ”, och dess skillnad från ”G”, vilket är ett mer sofistikerat sätt att se på intelligens, ett slags grund som intelligenta människor har inom alla områden.
För att komma med i Mensa krävs ett IQ på 130 eller över, någon som färre än 2 % har. Sverige har dock, med sina drygt 5 000 medlemmar, världens högsta antal Mensa-medlemmar per capita.

Till slut berättade Erik om GCP (Gifted Children Program), som finns för att öka förståelsen i samhället för att särskilt begåvade barn behöver speciella förutsättningar. https://mensa.se/gcp-gifted-children-program/
 
Vid pennan,
Katarina Erasmie
 
#helsingborgbergarotaryklubb #rotary #rotary2390 #rotarydistrict2390 #scandichotels #serviceaboveself #helsingborg #berga #helsingborgberga #tioklubbarna #rotaryinternational #sunriseclub #breakfastclub #rotarybreakfast #rotarybreakfastclub #rotarysunrise #rotarysunriseclub #rotarymorning #rotarymorningclub #rotaryfrukost #rotaryförstafrukost #rotaryhelsingborgförstafrukost #rotaryfrukostklubb #aurora #rotaryaurora #rotaryauroraclub #rotarysunup #sunup #rotarysunupclub #theoriginalbusinessnetwork #mensa